Eetikakoodeks
Kunstiterapeudiks registreerimine
Kovisioon
Õppija Ühendus
 
Ühingust | Liikmeskond  
 

Ühing koosneb liikmetest, liikmekandidaatidest ja auliikmetest. Ühingu liikmeteks saavad olla loovteraapiate alase tasemeõppe või sellega võrdsustatud ettevalmistuse läbinud ning loovteraapiaid aktiivselt rakendavad spetsialistid. Ühingu liikmeteks, liikmekandidaatideks ja auliikmeteks on isikud, kes tunnustavad ühingu põhikirja ja tasuvad liikmemaksu üldkoosoleku poolt ettenähtud korras.

Ühingu liikmekandidaatideks saavad olla isikud, kes ei kvalifitseeru nimetatud nõuetele, kuid omandavad loovteraapiate alast ettevalmistust tasemeõppes. Kui liikmekandidaat ei ole 5 aasta jooksul kvalifitseerunud ühingu liikmeks, siis vaadatakse uuesti üle tema liikmelisus. Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava avalduse ja vastab sätestatud nõuetele. Ühingu põhikirja nõuete mittetäitmisel või loovterapeutide eetikanormide mitte järgimisel võib üldkoosolek juhatuse ettepanekul liikme Ühingust välja arvata.

Ühingu auliikmeks võib olla isik, kellel on erilisi teeneid ühingu ees. Auliikme esitab juhatus ning kinnitab üldkoosolek. Auliikmel võib Ühingu suhtes olla nõuandev funktsioon.

 

Copyright © All rights reserved
Keiu tee 15, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74016, Estonia | eestiloovteraapiad@gmail.com